sk

Dlhodobé uchovanie a ochrana kultúrneho dedičstva, nenahraditeľného rozsahu a významu, pre budúce generácie.

 • 25 PB je celková použiteľná kapacita archívu
 • 75 PB je celková hrubá úložná kapacita (približne ako 75 000 počítačov s kapacitou disku 1 000 GB)
 • 381 miliónov je očakávaný objem uložených objektov 
 • 3x redundancia dát z dôvodu ich zachovania v prípade katastrofy alebo výpadku
 • 150 TB je celková hrubá priepustnosť dát týždenne
 • 1 sekundu trvá spracovanie, kontrola a uloženie štandardného dokumentu
 • systém kontroluje kvalitu dát a metadát, overuje prítomnosť vírusov, prípadne škodlivých kódov v reálnom čase

Download

UKB - Centrálny dátový archív (pdf, 210 KiB)

Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Koncom roka 2013 fond UKB obsahoval v súhrne 2 650 tis. knižničných jednotiek.

Situácia pred projektom 

Do roku 2012 neexistovala spoľahlivá, primeraná a udržateľná infraštruktúra na dlhodobú archiváciu. Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) a jeho prioritná os 2 pokrývajú cca. 3,5 mil. kultúrnych objektov, na ktoré nebolo predchádzajúce riešenie pripravené. Ministerstvo kultúry SR charakterizovalo existujúce podmienky ako nevyhovujúce a nedostatočné – či už ide o parametre technického vybavenia, alebo nízku úroveň interoperability a štandardizácie, bezpečnosti i jednotného metodického riadenia príslušných pracovných postupov. 

Ciele projektu 

 • vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách
 • záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu
 • vytváranie štrukturovaných informácií z rôznorodých dát a ich archivácia
 • dodržanie definovaných parametrov, ukazovateľov, kritérií a štandardov 

Benefity

 • jednotná, štandardizovaná metodika (OAIS) a technologické prostredie pre spracovanie a ukladanie digitálnych záznamov
 • trojnásobná redundancia dát v geograficky oddelených lokalitách
 • validácia, kontrola kvality a viacnásobná ochrana dát na všetkých úrovniach operácií
 • flexibilita formátov ukladaných dát prispôsobená požiadavkám jednotlivých vkladateľov
 • flexibilita vkladania údajov (on-line alebo prostredníctvom logistického riešenia)
 • riešenie je pripravené na certifikáciu podľa normy ISO 16363:2012 a prevádzkujúca organizácia je pripravená získať certifikát ISO 27000
<strong>Schéma riešenia</strong><br/> Centrálny dátový archív

Zapojené inštitúcie

Súčasnými používateľmi služby sú významné inštitúcie v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva: 

 • Pamiatkový úrad SR
 • Múzeum Slovenského národného povstania
 • Slovenská národná galéria
 • Slovenská národná knižnica
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Slovenský filmový ústav

Cieľovou skupinou je komunita inštitúcií, ktoré realizujú digitalizáciu kultúrneho dedičstva Slovenska. Archív je pripravený na otvorenie pre ďalšie inštitúcie, prípadne pre komerčné alebo nekomerčné subjekty aj mimo oblasti kultúry. 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia