sk

Výsledkom je riešenie, ktoré podporuje biznis požiadavky zákazníka minimálne do roku 2018, odstráni problémy s výkonnosťou a zredukuje TCO (Total Cost of Ownership).

Mondi SCP, jeden z kľúčových členov medzinárodnej skupiny Mondi, je lídrom v papierenskom a obalovom priemysle. S viac než 130 ročnou tradíciou a výrobou prevyšujúcou 510 tisíc ton celulózy a 620 tisíc ton papiera je Mondi SCP najväčšou integrovanou fabrikou na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike. Viac než 77 % výroby je definovaných ako „zelená výroba“. Mondi SCP je súčasne najväčším zamestnávateľom v regióne.

Download

Mondi SCP - Obnova centrálnej IT infraštruktúry (pdf, 179 KB)

Riešenie

TEMPEST skonsolidoval a zmodernizoval centrálnu IT infraštruktúru Mondi SCP. Výsledkom je riešenie, ktoré podporuje biznis požiadavky zákazníka minimálne do roku 2018, odstráni problémy s výkonnosťou a zredukuje TCO (Total Cost of Ownership). Súčasťou dodávky boli centrálne úložiská dát, SAN infraštruktúra, fyzické a virtuálne servery, databáza, archív ERP systému, systém na riadenie skladu, centrálna záloha (backup) a všetky súvisiace integračné a migračné služby.

Benefity

 • dohodnutá dostupnosť a úroveň poskytovania služieb
 • storage infraštruktúra s optimálnou kapacitou a priepustnosťou pripravená na budúce plánované biznis požiadavky
 • flexibilná infraštruktúra s minimálnymi budúcimi investíciami v prípade ďalšieho rozširovania
 • nižšie prevádzkové náklady a náklady na administráciu, menší footprint
 • eliminácia výpadkov infraštruktúry, riešenie bez „jedného bodu zlyhania“

Pôvodný stav

Niekoľko kritických severov a úložísk zákazníka bolo na konci životnosti a  podpory výrobcov. Centrálna infraštruktúra poskytovala prostredie pre chod piatich robustných systémov – databázy Oracle, systému EFACEC na riadenie plne automatického skladu, systému VMware ESX – virtualizačnej platformy, systému SQL a archívu SAP prostredia. Z pohľadu umiestnenia infraštruktúry boli systémy alokované v dvoch primárnych dátových centrách (DC1, DC2) prepojených optickými vláknami na zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb. Dátové centrá sú súčasťou dvoch fabrických sietí SAN (Storage Area Networks). V tretom záložnom  dátovom centre (DC3), pripojenom k obom hlavným dátovým centrám DC1 a DC2, sa v pôvodnom riešení nachádzal aj systém na zálohovanie a monitoring infraštruktúry, prioritne zameraný na analýzu „root cause“.

Zadanie a ciele projektu

Pôvodné zadanie projektu obsahovalo požiadavku na výmenu alebo obnovu kľúčových komponentov infraštruktúry a požiadavku na služby súvisiace s integráciou i migráciou tak, aby boli naplnené všetky ciele projektu. V rámci projektu sme obnovili centrálny dátový sklad, klaster Oracle databáz, virtuálnu serverovú infraštruktúru VMware a centrálny zálohovací systém. Poskytli sme príslušné inštalačné a migračné služby, upgrade, konsolidáciu aplikácií, virtualizáciu archívu SAP a databázy SQL. Zadanie sa netýkalo komponentov LAN a koncových staníc. Ciele projektu:

 • infraštruktúra a systémy, ktoré budú spĺňať biznis požiadavky do roku 2018
 • plne podporovaná infraštruktúra a nasadené verzie softvéru s dohodnutou úrovňou dostupnosti
 • implementácia v dohodnutom čase a rozpočte
 • žiadne výpadky produkcie a kritických aplikácií
 • zvýšenie výkonnosti infraštruktúry o 30 – 50 %
 • virtualizácia vhodných prostredí
 • plná migrácia relevantných komponentov pôvodného riešenia

Priebeh projektu

Projekt splnil všetky hlavné definované ciele, čiastkové projektové míľniky boli dodržané, resp. realizované s minimálnym zdržaním, bez dopadu na kľúčové projektové míľniky. Projekt trval približne 7 mesiacov a bol naplánovaný v rozsahu niekoľko stoviek človekodní. Na realizácii sa podieľalo 7 technológov a projektový manažér spoločnosti TEMPEST. Súčasťou projektu bola aj koordinácia tretích strán. Hlavné projektové míľniky boli analýza a dizajn riešenia spolu s technickou špecifikáciou a realizačným plánom. Nasledovala fáza implementácie, inštalácie, konfigurácie s testovaním a používateľským tréningom. Ďalším krokom bola migrácia a prechod na produkciu. Následne sa riešenie dolaďovalo.

<strong>Výsledná infraštruktúra 1</strong><br/> Architektúra riešenia

Výsledky a zmeny

 • vyšší výkon serverov (CPU, RAM, konektivita SAN),
 • rýchlejšie pole s väčšou kapacitou a funkčnosťami,
 • SAN sieť s vyššou priepustnosťou,
 • zálohovací server s interným diskovým priestorom (namiesto diskového poľa),
 • deduplikácia (v zálohe) na internom diskovom priestore – šetrenie diskovej kapacity, rýchlejšia obnova,
 • pásková knižnica, ktorá umožnila skrátiť čas potrebný na zálohovanie a obnovu systémov
 • virtualizácia archívu SAP z architektúry IBM Power na VMware,
 • zmena clusterware pre cluster Oracle DB z HP ServiceGuard na Symantec / Veritas HA,
 • implementovaný Symantec Ghost pre „zálohovanie pomocou obrazu“ (imaging) kritických PC.
<strong>Výsledná infraštruktúra 2</strong><br/> Architektúra zálohovania

Zhrnutie

Projektová komisia konštatovala splnenie všetkých cieľov a potvrdila prínos riešenia pre naplnenie obchodných požiadaviek Mondi SCP. Obe strany sa zhodli na úspešnom priebehu projektu i napriek niektorým neočakávaným udalostiam a zmenám.

„Daný projekt naplnil všetky definované ciele, pozitívne hodnotím celkovú organizáciu riadenia projektu, špeciálne riadenia rizík vo všetkých fázach projektu. Zvlášť by som vyzdvihol úroveň kooperácie a komunikácie špecialistov oboch tímov, čo veľkou mierou napomohlo k výmene infraštruktúry bez vplyvu na naše obchodné procesy. Nasadili sme dostatočne výkonnú a stabilnú technológiu, čo nám vytvára priestor venovať sa iným rozvojovým projektom“,
hodnotí projekt Jaroslav Jaroš, IT manager Mondi SCP.

„Ďakujeme za dôveru, ktorú sme od zákazníka dostali. Rovnako ďakujem za skvelú spoluprácu všetkým členom projektového tímu na oboch stranách. Verím, že sme splnili všetky očakávania a priniesli technologické riešenie,  ktoré je flexibilné, pripravené na efektívne rozširovanie a dlhodobo podporuje podnikanie Mondi SCP,“
hodnotí projekt Ľuboš Ondrúš, Key Account Manager spoločnosti TEMPEST.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia