sk

Užívatelia
Základná aplikácia na správu užívateľských kont v Romboide.

Navigácia
Aplikácia na komplexnú správu navigačnej štruktúry portálu.

Kategorizácia
Aplikácia umožňujúca nadefinovať rôzne typy kategórií a metadát, ktoré môžu byť aplikovateľné na všetky obsahové objekty v systéme.

Správa obrázkov a multimediálneho obsahu
Aplikácia na komplexnú správu multimediálneho obsahu. Podporuje obrázky, videá, zvukové súbory. Okrem lokálnej funkcionality umožňuje používať aj obsah z Youtube a integrovanú funkcionalitu Google Maps.

WYSIWYG editor
Rich textový editor slúžiaci na vytváranie HTML/XHTML obsahu článkov. Aplikácia bola vyvinutá špeciálne pre systém Romboid, a preto poskytuje aj plnú podporu vkladania špeciálnych objektov interpretovaných systémom Romboid.

Revízie
Funkcionalita zabezpečujúca pravidelné revidovanie obsahu na to určenými užívateľmi.

Verzionovanie a archív
Funkcionalita má na starosti uloženie každej publikovanej verzie obsahového objektu Romboid a jeho archiváciu s možnosťou jej opätovného „oživenia“.

Task manažment
Aplikácia na komplexnú správu úloh v rámci riešenia s možnosťou generovania linkovaných aj nenalinkovaných úloh s prehľadným kalendárom.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia