sk

Projektové riadenie a otvorená komunikácia významne formuje našu spoločnosť a jej fungovanie a vzťah k zákazníkom. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s riadením malých i rozsiahlych IT projektov pre významných slovenských a zahraničných zákazníkov.

Naše znalosti a skúsenosti z projektov v oblasti verejnej správy ako aj u komerčných zákazníkov, znalosť prostredia a schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov zvyšujú našu kompetenciu na trhu. Zdieľame naše skúsenosti. Vieme predchádzať rizikám, riešiť kolízne a nečakané situácie a projekt úspešne uzavrieť.

V rámci riadenia projektov uplatňujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov.

V rámci tohto prístupu zabezpečujeme riadenie projektov na vysokej profesionálnej úrovni tak, že kombinujeme dôraz na dosahovanie výsledkov, efektivitu a kvalitu s plnením požiadaviek a priorít zákazníkov. Zmyslom a cieľom práce projektového manažéra je viesť projekt tak, aby bol odovzdaný v zadanej kvalite, kvantite, termíne (čase) a rozpočte (KKTR).

Podstatou nášho projektového prístupu je interná metodika a postupy, ktoré vytvárajú solídny základ pre riadenie celej škály typov projektov prechádzajúcich celým portfóliom služieb a zákazníkov spoločnosti. V rámci postupov riadime celý životný cyklus externých projektov a štandardizujeme výstupy projektového riadenia. Postup pokrýva všetky významné oblasti riadenia projektov s možnosťou flexibilného prispôsobenia procesu riadenia a jeho výstupov požiadavkám a prostrediu zákazníka.

Tejto metodike a prístupu spoločnosť prispôsobila organizačnú štruktúru i ostatné dotknuté procesy. Súčasťou procesu riadenia projektov sú systémové a iné nástroje projektového riadenia zodpovedajúce moderným trendom v riadení IT projektov.

Projektové riadenie v spoločnosti vykonávajú špecializovaní a skúsení projektoví manažéri, ktorí disponujú uznávanými certifikáciami Projektového manažmentu (PRINCE2, IPMA, Agile PM, SAP ASAP, Scrum Master), Programového manažmentu (MSP), Portfolio manažmentu (MoP), Manažmentu IT služieb (ITIL), ako aj ďalšími produktovo špecifickými certifikátmi. Najväčšími prednosťami nášho štruktúrovaného tímu sú komunikácia, orientácia na detail, znalosti z oblasti IT a projektového riadenia a zameranie sa na výsledok.

Projektové riadenie

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia