sk
  • Fraud Detection
  • prevencia pred únikom a stratou dát – DLP
  • komplexné riadenie identít a prístupu
  • monitorovanie bezpečnosti
  • bezpečnosť sietí a komunikácie
  • bezpečnostná infraštruktúra
  • Security Assessment


Bezpečnosť podnikania a ochrana investícií sa stali jednou z priorít organizácií. Ochrana pred elektronickým zločinom zvonku a zvnútra organizácie nezabraňuje len neautorizovanému prístupu k informáciám a ich zneužitiu, pomáha aj ušetriť alebo nastaviť investície do podružných systémov, napr. na autentifikáciu alebo vynútenie ochrany. Portfólio produktov a služieb dopĺňame zabezpečením súladu s legislatívou, normami a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti, tvorbou bezpečnostných politík, vypracovávaním bezpečnostných projektov a analýz rizík, auditmi, riadením kontinuity činností (BCM), vypracovávaním plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP/BCP) a outsourcingom v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti.

Z pohľadu architektúry ide o špecializované riešenia a prispôsobené systémy, ktoré rešpektujú nastavenú úroveň ochrany, existujúcu topológiu a bezpečnostné priority zákazníka.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia