sk

FINANCIE

Podarilo sa nám zvýšiť tržby tak za služby, ako aj za tovar. Tým sme dosiahli vynikajúci hospodársky výsledok, ktorý potvrdzuje ekonomickú stabilitu našej spoločnosti. Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 chce naša spoločnosť v nasledujúcom období zotrvať v pozitívnom smerovaní a zostať jedným z lídrov na trhu IT.

Dodatočné informácie 

V čase po skončení účtovného obdobia, za ktoré je vyhotovená výročná správa 2019, okrem situácie okolo koronavírusu (COVID-19), nenastali žiadne iné udalosti osobitného významu, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019, alebo v tejto výročnej správe. Spoločnosť nevykonáva činnosti, ktoré by mali výrazným spôsobom negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely. Spoločnosť sa v aktuálnom roku 2019 zaoberala tromi projektmi výskumu a vývoja. Cieľom prvého bolo nasadenie a integrácia priemyselných systémov na zber dát s využitím najnovších štandardov Industry 4.0. Cieľom druhého projektu bolo vytvorenie unikátneho riešenia umožňujúceho výkon činností verejnej regulovanej služby s prepojením na európske štruktúry. Cieľom tretieho projektu bolo nájsť a vytvoriť unikátny softvérový produkt umožňujúci centrálny monitoring fyzických zariadení DC s možnosťou jednoduchého rozširovania a pripájania ďalších technológií DC.

V prvých mesiacoch roku 2020 sa ochorenie COVID-19 rozšírilo do celého sveta. Pri neustále sa meniacej situácii momentálne nie je možné odhadnúť potenciálnu hodnotu budúcich finančných dopadov na spoločnosť. Vedenie spoločnosti v čase zverejnenia tejto správy znovu zvážilo všetky potenciálne dopady celosvetovej pandémie na podnikateľské aktivity spoločnosti a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na jej schopnosť pokračovať nepretržite vo svojej činnosti. Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku preto je, že zisk roku 2019 ostane nerozdelený. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a má podiel v dcérskej spoločnosti VT Group, a.s. a dcérskej spoločnosti Tempest IT services, a.s.. Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2019. Účtovná závierka za rok 2019 bola overená nezávislým audítorom. Názor audítora je nepodmienený. Z toho vyplýva, že podľa zákona o účtovníctve poskytuje účtovná závierka k 31. decembru 2019 pravdivý a verný obraz finančnej situácie našej spoločnosti a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia