sk

Poskytujeme služby v oblasti konzultácií, tvorby architektúry, návrhu, vývoja a integrácie.

SW tímy sú schopné zastrešiť problematiku od malých systémov až po veľké celopodnikové riešenia. TEMPEST vyvinul a rozvíja aj vlastné softvérové riešenia, napríklad redakčný systém Romboid, systém eOffice pre automatizáciu vnútrofiremných procesov, vrátane správy registratúry (RMS), elektronickej podateľne a systému centrálnej digitalizácie a dlhodobej archivácie DAP.

Spoločnosť TEMPEST sa v oblasti softvérových riešení zameriava na

 • komplexné firemné nástroje (kolaborácia, pracovné toky, kontrola práce, DMS, integrácia s elektronickými schránkami)
 • vývoj portálových, extranetových a intranetových riešení
 • ECM riešenia na správu a riadenie obsahu, riešenia pre elektronický obeh a správu dokumentov
 • vývoj middleware systémov na prácu s dátami
 • integráciu a optimalizáciu IT prostredia podľa princípov SOA a EDA
 • integráciu a automatizáciu vnútrofiremných a biznis procesov
 • vývoj komponentov a integráciu OSS/BSS v telekomunikačnom prostredí
 • aplikácie pre oblasť DWH a BigData
 • aplikácie pre oblasť centrálnej digitálnej archivácie
 • business intelligence
 • vývoj softvéru pre mobilné zariadenia

Realizujeme

 • všetky fázy životného cyklu v procese vývoja softvéru (SDLC)
 • konzultačné a analytické činnosti v oblasti vývoja informačných systémov
 • tvorbu architektúry a návrh komplexných informačných systémov
 • audity a konsolidácie existujúcich systémov
 • vývoj a integráciu informačných systémov
 • post-implementačnú podporu a údržbu softvéru

V oblasti riešení na optimalizáciu biznisu je TEMPEST pripravený poskytnúť komplexné služby pre zautomatizovanie hlavných a podporných biznis procesov v organizáciách na báze SOA a EDA, integráciu informačných tokov s využitím ESB a budovanie centrálnych dátových skladov a tvorbu DWH, zahŕňajúc analýzu zdrojových systémov, import a transformáciu dát a generovanie výstupných zostáv. 

V oblasti vývoja aplikácií pre mobilné zariadenia poskytuje TEMPEST riešenia založené na overených technológiách, a to v závislosti od primárnej cieľovej skupiny zvlášť pre korporátny segment (interné firemné prostredia) a zvlášť pre verejne dostupné mobilné služby. Podľa potrieb konkrétneho projektu využívame technológie, PhoneGAP, Sencha a HTML5, ako aj natívne programovacie prostriedky jednotlivých operačných systémov iOS, Android, a Windows Phone.

Pre oblasť centrálnej digitálnej archivácie poskytuje TEMPEST komplexné portfólio služieb vrátane odborných konzultácií, návrhu a vybudovania komplexných integrovaných systémov dlhodobého uchovávania, spracovania, ochrany a využitia akéhokoľvek digitálneho obsahu. Spoločnosť TEMPEST vytvorila pre túto oblasť vlastné riešenie – Centrálnu archivačnú plarformu (CAP) pre dlhodobé uchovávanie dát a inštitucionalizáciu digitálneho archívu spĺňajúceho medzinárodné normy a štandardy (AOIS). Súčasťou budovania digitalizačných a archivačných riešení je aj komplexné know-how v podobe definovania legislatívneho, procesného a metodického rámca pre dlhodobé uchovanie obsahu, jeho sprístupnenie a spracovanie, ktorým spoločnosť TEMPEST a jej tím pre po blasť vývoja softvérových riešení disponujú. 

Najpoužívanejšie platformy pre vývoj softvéru používané spoločnosťou TEMPEST sú Java,.Net, PHP, PL/SQL a BPEL.

Vývoj softvéru a aplikácií

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia