sk

Implementáciou manažérskeho informačného systému NAY zvýšil kvalitu služieb, zlepšil efektivitu svojho podnikania a podporil svoj ďalší rast.

Spoločnosť NAY a.s. bola založená v roku 1992 a je najväčším predajcom spotrebnej elektroniky na Slovensku. Pod značkou NAY Elektrodom priniesla v roku 1998 ako prvá koncept veľkoformátových predajní. Zákazníci tu majú k dispozícii široký sortiment značkovej elektroniky pod jednou strechou. V predajniach je zároveň možné nájsť komplexnú ponuku služieb súvisiacich s používaním alebo nákupom techniky. V súčasnosti má NAY sieť 28 predajní v 23 mestách Slovenska a modernú internetovú predajňu.

Case Study: V NAY Elektrodome IT pomáha predávať (pdf, 577 KB)

Riešenie

TEMPEST v spoločnosti NAY a.s. nasadil manažérsky informačný systém (MIS). Kľúčovými súčasťami riešenia sú centrálny dátový sklad a Business Intelligence prostredie. MIS spracováva údaje z viacerých heterogénnych systémov v reálnom čase a poskytuje analýzy pre operatívne i strategické rozhodnutia NAY. Implementáciou MIS NAY zvýšil kvalitu služieb, zlepšil efektivitu svojho podnikania a podporil svoj ďalší rast.

Výhody

 • vytvorenie jedného dôveryhodného zdroja informácií naprieč systémami (centrálne DWH)
 • zlepšenie a zrýchlenie rozhodovania vďaka jednoduchej tvorbe nových reportov a analýz
 • získanie konzistentného pohľadu na aktuálne aj historické dáta
 • zlepšenie a zrýchlenie rozpoznávania súvislostí pomocou vnárania sa z agregovaných informácií do detailných dát alebo transakcií
 • lepšie sledovanie a zvýšenie produktivity zamestnancov
 • prepojenie externých dát (obchodné, finančné a KPI plány, počítadlá návštevníkov predajní, dochádzky zamestnancov, externé číselníky) s údajmi zo zdrojových systémov
 • odstránenie záťaže zdrojových systémov spôsobenej reportmi s dlhým trvaním
 • zníženie závislosti od externých dodávateľov

Pôvodný stav

Spoločnosť NAY prevádzkovala viacero heterogénnych systémov, ktoré mali limitované reportovacie možnosti. Kľúčové reporty sa skladali z čiastkových vstupov zo systémov dodávaných tretími stranami. Zladenie reportov z viacerých systémov bolo problematické. Niektoré údaje úplne chýbali. Manažment NAY tak nemal k dispozícii na jednom mieste všetky detailné informácie a súvislosti potrebné na želané rozhodnutia v reálnom čase. Reportovanie prebiehalo pre izolované oblasti a nebolo konzistentné s nastavenými KPI. Medzi dátami chýbali viaceré súvislosti a historické väzby. Otázna bola aj aktuálnosť dát. Pri spúšťaní a tvorbe reportovacích nástrojov dochádzalo k zaťaženiu zdrojových systémov, časovým posunom i chybovosti. Na získanie zložitejších informácií bola potrebná vysoká prácnosť.

Zadanie

Cieľom projektu bolo zjednodušiť tvorbu a dostupnosť reportov pre všetky úrovne manažmentu. Pôvodne používaný reportovací systém bol založený na prispôsobených, oddelených reportoch vytvorených v dočasne vybratom nástroji. Ten nebol primárne určený na spúšťanie náročných reportov, čo spôsobovalo ďalší problém – dlhé odozvy. Dynamický vývoj retailového predaja potreboval nové analytické pohľady. Problémom bolo aj spracovanie výstupov z čiastkových reportov do manažérsky komplexných celkov. Dané spracovanie znamenalo oneskorenia, vysokú prácnosť a možné riziko vnesenia chýb z dôvodu manuálnych zásahov. Zadaním bolo odstrániť tieto problémy, vybudovať dátový sklad ako „jediný zdroj pravdy“ a takisto MIS.

Projekt

TEMPEST bol v širšom tendri vybratý ako dodávateľ riešenia. Zabezpečoval konzultačné a analytické služby, dodávku hardvéru, softvéru, integráciu, prispôsobenie riešenia, vlastný softvérový vývoj i projektové riadenie. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie testovacieho prostredia. V oblasti konzultácií TEMPEST pokryl:

 • zber a analýzu požiadaviek,
 • analýzu produkčných systémov,
 • návrh riešenia dátového modelu dátového skladu,
 • implementáciu aktualizačných procesov ETL,
 • návrh riešenia a nastavenie prostredia BI nástrojov,
 • návrh a implementáciu dashboardu a základného radu reportov,
 • zaškolenie biznis používateľov.

Platforma Oracle Business Intelligence 10 navrhnutá TEMPEST-om bola vybratá ako vhodná vzhľadom na špecifické potreby NAY aj príbuznosť s ERP systémom, ktorý je v NAY už implementovaný.

Projekt bol naplánovaný tak, aby pokryl reportingové a analytické požiadavky naprieč celou firmou. Na začiatku projektu bola vykonaná prioritizácia biznis oblastí, ktorá bola rozdelená na niekoľko implementačných balíkov (inkrementov), realizovaných postupne. V prvom inkremente boli pokryté všetky reportovacie potreby pre oblasti nákupu a predaja. Tie obsahujú najmä analýzy sledovaných obchodných výsledkov. Nasledovala implementácia balíka zameraného na kontrolu a bezpečnosť, ktorý okrem iného obsahuje nástroje na inventúry a riadenie špeciálnych zásob. Súčasťou tohto balíka boli aj reportovacie potreby pre finančné riadenie a ľudské zdroje. Do budúcnosti je naplánované rozširovanie MIS-u formu ďalších inkrementov.

Technologické komponenty

 • Oracle Database Enterprise Edition
 • Oracle Business Intelligence Standard Edition One
 • Windows Server Enterprise
 • proprietárna aplikácia pre správu číselníkov
 • proprietárna aplikácia pre automatizované riadenie aktualizačných procesov ETL
 • servery HP DL360G7
 • servery HP DL380G7
 • storage EMC CX4-120

Záver

Projekt splnil všetky stanovené ciele a významnou mierou prispel k zlepšeniu efektivity podnikania spoločnosti NAY. Vďaka vytvoreniu centrálneho dátového skladu a reportovacích nástrojov dnes NAY analyzuje kľúčové informácie v reálnom čase a dokáže robiť nové a rýchlejšie manažérske rozhodnutia. Nový manažérsky informačný systém priniesol NAY zlepšenie služieb aj obchodných výsledkov.

„Nasadením manažérskeho informačného systému sa približujeme k zákazníkovi. Spoznávame jeho ďalšie zvyklosti, spôsob rozhodovania, preferencie a predstavujeme mu adresnejšiu ponuku tovarov i služieb. Rovnako nám MIS umožňuje zefektívňovať naše vlastné činnosti a podnikanie,“
komentuje projekt Roman Kocourek, CFO spoločnosti NAY a.s.

„MIS v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo rozličných informácií z viacerých heterogénnych zdrojov. Pre dobrý výsledok projektu bolo kľúčové porozumieť biznisu a očakávaniam zákazníka. Z pohľadu komplexnosti je riešenie jedinečnou kombináciou technológií, odborných kompetencií a projektového riadenia,“
hodnotí projekt Peter Laco, riaditeľ divízie softvérového vývoja spoločnosti TEMPEST, a. s.

„Spolupráca so zákazníkom bola na veľmi vysokej úrovni. NAY má jasnú víziu a ciele. Som rád, že sme mohli zákaz- níkovi pomôcť v ich napĺňaní, a ďakujem obom tímom za spoluprácu. Teší ma, že projekt nekončí a že ho ďalej rozvíjame,“
zhodnotil spoluprácu Peter Pongrác, key account manager spoločnosti TEMPEST, a. s.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia