sk

Pre spoločnosť TEMPEST a.s. je veľmi dôležité zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Súčasne spoločnosť TEMPEST a.s. vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov tieto otázky môžete adresovať na zodpovednú osobu spoločnosti TEMPEST a.s. (kontakt je uvedený nižšie).

Časť I - Základné informácie o prevádzkovateľovi

1. Prevádzkovateľ:

TEMPEST a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

IČO: 31326650
Tel: +421 (2) 502 67 111
Fax: +421 (2) 502 67 100
e-mail: info@tempest.sk

2. Zodpovedná osoba:

tel. kontakt: +421 (2) 502 67 713
e-mail: dpo@tempest.sk
poštová adresa: TEMPEST a.s., Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“)

3. Poučenie o právach dotknutej osoby:

a.) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b.) Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c.) Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d.) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e.) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f.) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g.) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h.) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220 
tel. č.: +421 (2) 323 13 220 
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v bode 3 si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 (2) 502 67 713, poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@tempest.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa TEMPEST a.s., Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“).

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, môžeme v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

 

Časť II - Informácie o spracovateľských činnostiach

1. Spracovateľská činnosť : Vedenie personálnej a mzdovej agendy – Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Výber uchádzačov o zamestnanie.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je súčasne zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie povinností zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a vo vybraných prípadoch na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov uchádzačov na účel ich uchovávania pre prípad ich oslovenia v budúcnosti, budú všetky zaslané osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidované.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

uchádzači o zamestnanie:

- titul, meno, priezvisko,
- kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail),
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- motivačný list,
- dosiahnuté vzdelanie,
- priebeh predchádzajúcich zamestnaní,
- životopis,

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

- uchádzači o zamestnanie,
- personálne agentúry,
- web portál www.profesia.sk.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú uchovávané iba po dobu ukončenia výberového konania a následne sú údaje o neprijatých uchádzačoch bezodkladne vymazané. V prípade získania súhlasu od uchádzačov so spracúvaním osobných údajov za účelom ich oslovenia v budúcnosti, sú osobné údaje spracúvané 2 roky od uskutočnenia výberového konania a následne zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú spracúvané inými príjemcami ako oprávnenými osobami spoločnosti TEMPEST a.s.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organiRizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

2. Spracovateľská činnosť : Vedenie personálnej a mzdovej agendy

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Plnenie práv a povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom a to najmä v rámci nasledovných činností:

 • vedenie osobných spisov,
 • evidencia a spracovanie výkazu prác zamestnancov,
 • plnenie odvodov a zrážok voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, správcovi dane, DDS, DDP a pod.
 • odborný a kvalifikačný rozvoj zamestnancov a školenie zásad a pravidiel pre výkon práce v priestoroch spoločnosti podľa integrovaného manažérskeho systému,
 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • vedenie evidencie služobných ciest zamestnancov a zabezpečenie náležitostí súvisiacich s uskutočnením služobnej cesty,
 • vedenie evidencie služobných / referentských motorových vozidiel a riešenie škodových udalostí spojených s autoprevádzkou,
 • sprístupňovanie fotografickej podobizne v rámci spoločnosti.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, a  je súčasne zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§ 78, ods. 3).

Súčasne je spracúvanie fotografie zamestnanca a jej zverejnenie ostatným zamestnancom v rámci spoločnosti, oprávneným záujmom spoločnosti, a to na zabezpečenie jeho jednoznačnej identifikácie pri vzájomnej komunikácii medzi zamestnancami spoločnosti.

Osobné údaje zamestnancov spoločnosti mimo údajov titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie a kontaktné údaje a fotografie zamestnancov zverejnené ostatným zamestnancom v rámci spoločnosti, sú zverejňované iba na základe ich súhlasu.

Poskytnutie súhlasu na zverejnenie osobných údajov zamestnanca je dobrovoľné.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci:

 • titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
 • rodné číslo,
 • číslo OP,
 • dátum a miesto narodenia,
 • fotografia,
 • podpis,
 • rodinný stav, počet detí,
 • štátna príslušnosť, štátne občianstvo,
 • kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, prechodné bydlisko telefónne číslo, e-mail),
 • pohlavie,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • dátum uzatvorenia prac. pomeru, dôvod vzniku prac. pomeru, dátum ukončenia prac. pomeru, spôsob ukončenia prac. pomeru, druh prac. pomeru,
 • osobné číslo,
 • výpis z registra trestov,
 • porušenie prac. disciplíny,
 • nárok na starobný dôchodok,
 • zmenená prac. schopnosť, dočasná PN,
 • hodnotenie zamestnanca,
 • pracovné zaradenie, organizačný útvar,
 • fond pracovnej doby,
 • vzdelanie zamestnanca, školenia a kurzy,
 • mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné údaje, údaje o bankovom účte zamestnanca, zrážky zo mzdy,
 • čerpaná dovolenka, OČR, limitované lekárske vyšetrenia,
 • dochádzka / údaje o odpracovanom čase,
 • náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,
 • daňové vyhlásenie k dani z príjmu, daňový bonus, uplatnenie zníženia sadzby poistného na starobné poistenie,
 • potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa  a pod...),
 • sobášny list (fotokópia),
 • potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za aktuálny rok / potvrdenie o zdaniteľnej mzde, potvrdenie o evidencii z ÚPSVaR,
 • rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o  priznaní invalidného, starobného a výsluhového dôchodku,
 • zápočet odpracovaných rokov,
 • zmluva s DDS (3. pilier),
 • preukaz ZŤP, Rozhodnutie ÚPSVaR miere zníženia zdravotnej spôsobilosti,
 • tehotenská knižka, potvrdenie od lekára o tehotenstve,
 • údaje z technického preukazu súkromného vozidla,

rodinní príslušníci a blízke osoby:

 • údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,
 • údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,
 • potvrdenia o príjme manžela/manželky,
 • rodné listy, potvrdenie o návšteve školy u detí nad 16 rokov, na ktoré si uplatňuje zamestnanec daňový bonus.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • zamestnanci.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a blízkych osobách sú uchovávané v súlade s požiadavkami relevantných zákonov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu:

 • osobný spis zamestnanca: dovŕšenie veku zamestnanca 70 rokov a následne  zlikvidované,
 • mzdové listy (údaje k dôchodkovému poisteniu a sporeniu): 50 rokov,
 • záznamy k dani zo závislej činnosti: 10 rokov,
 • výplatne listiny: 10 rokov,
 • podklady ku mzdám, zrážky zo mzdy, náhrady pri pracovnej neschopnosti: 5 rokov,
 • evidencia dochádzky, dovoleniek, neplatené voľno, pracovná neschopnosť, materská dovolenka: 5 rokov,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov: 5 rokov,
 • verejné zdravotné poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, výkazy, prílohy, podklady k výpočtu, ročné zúčtovanie dane): 10 rokov,
 • sociálne poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, výkazy, prílohy, podklady k výpočtu, nemocenské dávky, úrazy, škody): 10 rokov,
 • dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov od vyhotovenia záznamu bez odvodov do SP: 5 rokov od vyhotovenia,
 • ďalšie údaje súvisiace s výkonom činností zamestnanca: 5 rokov.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • školiace organizácie vykonávajúce vybrané školenia zamestnancov spoločnosti Tempest, a.s.,
 • spoločnosť zabezpečujúca spracovanie miezd a účtovnej agendy.

Osobné údaje zamestnancov môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované nasledovným príjemcom:

 • Sociálna poisťovňa,
 • zdravotné poisťovne,
 • doplnkové dôchodkové sporiteľne,
 • dôchodkové správcovské spoločnosti,
 • poisťovne (riešenie škodových udalostí),
 • Daňový úrad SR,
 • ÚPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní,
 • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),
 • exekútori.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3. Spracovateľská činnosť : Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich spoločnosti Tempest, a.s. zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s oznamovaním skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie požiadaviek zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

- oznamovateľ - osoba, ktorá podala oznámenie/kvalifikované oznámenie (ďalej len „oznámenie“) v rozsahu evidencie oznámení:

 • dátum doručenia oznámenia,
 • meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 • predmet oznámenia,
 • výsledok preverenia oznámenia,
 • dátum skončenia preverenia oznámenia,

- údaje v rozsahu „Žiadosť o udelenie súhlasu“ úradu urobiť právny úkon alebo rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas,
- údaje o páchateľoch alebo iných fyzických osobách, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa:

 • meno a priezvisko, adresa,
 • ďalšie údaje týkajúce sa osôb uvedených v oznámení a relevantné k danému oznámeniu.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

- osoba, ktorá podala oznámenie.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 3 rokov od vybavenia oznámenia a následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Národnému inšpektorátu práce (inšpektorátom práce),
 • súdom,
 • orgánom činným v trestnom konaní.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

4. Spracovateľská činnosť : Vedenie účtovnej agendy

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a plnenia zmlúv, ako aj vyúčtovania miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
 • zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

- zmluvné strany a zamestnanci spoločnosti Tempest, a.s.:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa trvalého bydliska (pre právnické osoby adresa sídla spoločnosti),
 • názov organizácie (iba pre právnické osoby),
 • kontaktné údaje,
 • fakturačné údaje,
 • dátum narodenia (pre právnické osoby IČO).

- Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • zamestnávateľ dotknutej osoby.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • spoločnosť zabezpečujúca spracovania mzdovej a účtovnej agendy,
 • účtovné audítorské spoločnosti zabezpečujúce účtovné audity v zmysle osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • finančným úradom
 • daňovým úradom,
 • kontrolným úradom.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

5.    Spracovateľská činnosť: Správa registratúry

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Výkon činností súvisiacich so zabezpečením správy registratúrnych záznamov (evidencia došlej a odoslanej pošty) a zabezpečenie chodu registratúry spoločnosti Tempest, a.s. (zabezpečenie uloženia a prístupu k registratúrnym záznamom).

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnéna plnenie nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
 • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

- odosielateľ a prijímateľ korešpondencie:

 • titul, meno, priezvisko,
 • podpis,
 • korešpondenčná adresa / e-mail adresa (ak bola pošta zaslaná elektronicky),
 • tel. číslo,
 • obsah písomnosti,

- žiadateľ o prístup k registratúrnym záznamom:

 • meno, priezvisko,
 • podpis,

- zamestnanci zabezpečujúci vyraďovacie konanie:

 • meno, priezvisko,
 • tel.kontakt,
 • e-mail,
 • podpis.

 - Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 •  dotknutá osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje sú uchovávané:

 • korešpondencia: 5 rokov po jej vybavení a následne zlikvidované,
 • poštové knihy: 5 rokov po poslednom zápise a následne zlikvidované,
 • registratúrny denník: 10 rokov po poslednom zápise a následne archivované,
 • návrhy na vyradenie, zoznamy a protokoly o vyraďovaní: 10 rokov po vybavení a následne zlikvidované,
 • zoznamy a protokoly záznamov preberaných do registratúrneho: 10 rokov po prebraní a následne zlikvidované.

Lehoty uchovávania registratúrnych záznamov sú závislé od ich typu a obsahovej náplne a sú uchovávané v súlade s legislatívou SR.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • poštovým a kuriérskym spoločnostiam využívaným na doručenie písomností,
 • štátnemu archívu SR v zmysle povinností osobitných právnych predpisov.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

6. Spracovateľská činnosť : Evidencia pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie evidencie a riešeniapracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti Tempest, a.s.:

 • meno, priezvisko, titul,
 • dátum narodenia,
 • stav,
 • počet nezaopatrených detí,
 • funkcia, organizačná jednotka, pracovisko,
 • št. príslušnosť,
 • adresa bydliska,
 • rodné číslo,
 • vyjadrenie lekára o závažnosti prac. úrazu,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
 • denný vymeriavací základ poškodeného zamestnanca,
 • popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo,
 • podpis,

zamestnanci tretích strán:

 • titul, meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • opis zranenia / spôsobu ako k nemu prišlo,
 • podpis,

iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa,

inšpektori a ostatné osoby, ktoré sa zúčastnili vyšetrovania a riešenia pracovného úrazu:

 • titul, meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • funkcia,
 • zamestnávateľ,
 • podpis.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • iná fyzická osoba.

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • iná fyzická osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vyšetrovania pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sú uchovávané podobu 5 rokov. Následne sú archivované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • spoločnosť zabezpečujúca evidenciu a riešenie pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov.

Osobné údaje sú na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov poskytované nasledovným iným príjemcom:

 • Inšpektorát práce,
 • Sociálna poisťovňa,
 • zdravotné poisťovne,
 • zamestnávatelia osôb, ktorým sa stal úraz.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

7. Spracovateľská činnosť : Riadenie prístupu do priestorov spoločnosti Tempest

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Identifikácia osôb pri ich jednorazovom a opakovanom vstupe do priestorov spoločnosti Tempest, a.s., identifikácia osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch a riadenie prístupu do priestorov a v rámci priestorov spoločnosti Tempest, a.s.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje zamestnancov spoločnosti Tempest, a.s., tretích strán a návštev sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Tempest, a.s. ako prevádzkovateľa, a to na zabezpečenie riadeného vstupu do priestorov a tým zabezpečenie ochrany majetku, ako aj osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti, čo v praxi znamená zabezpečenie dokumentovania časového rámca prítomnosti osôb v priestoroch spoločnosti TEMPEST pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku nehody alebo škodovej udalosti na majetku alebo zdraví osôb, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, prípadne iného incidentu v oblasti ochrany majetku a zdravia osôb a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie vstupu do priestorov spoločnosti Tempest, a.s. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude dotknutej osobe umožnený vstup do priestorov spoločnosti Tempest, a.s.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti Tempest, a.s. a tretích strán:

 • meno, priezvisko,
 • ID (elektronický systémový identifikátor zamestnanca),
 • výrobné číslo karty (identifikátor karty),
 • pridelené prístupy,

návštevy:

 • meno, priezvisko,
 • dátum návštevy,
 • podpis.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • zamestnávatelia dotknutých osôb.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu platnosti vstupov do priestorov spoločnosti Tempest, a.s., následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sú uchovávané po dobu 5 rokov, následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované orgánom činným v trestnom konaní, súdom a poskytovateľom právnych služieb - Advokátom.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

8. Spracovateľská činnosť : Riadenie vzťahov so zákazníkmi

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

 • zasielania newsletterov,
 • zasielania listinných správ, ponúk a informácií,
 • kontaktovania prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty s ponukami, s informáciami a s otázkami,
 • organizovania súťaží.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti Tempest, a.s., a to na zabezpečenie starostlivosti o svojich zákazníkov, skvalitňovanie a rozvíjanie  obchodných aktivít pri poskytovaní produktov a služieb, s cieľom podporiť ich predajnosť. V prípade podania námietky alebo vyjadrenia akéhokoľvek iného nesúhlasu s využívaním spracúvaných osobných údajov na uvedené účely, sú dotknuté osoby vymazané z mailing listu spoločnosti TEMPEST.

Osobné údaje súčasne spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby na jej oslovovanie v súvislosti s poskytovaním informácií o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou TEMPEST a.s., a to formou telefónu, elektronickej pošty.. Súhlas je poskytovaný po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, nebudú dotknuté osoby zaradené do mailing listu spoločnosti TEMPEST a.s. a teda nebudú informované o produktoch a službách spoločnosti Tempest, a.s., o prebiehajúcich akciách a novinkách a nebudú zaraďovaní do prebiehajúcich súťaží.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zákazníci a potenciálni zákazníci:

 • titul, meno a priezvisko,
 • zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa, pracovná pozícia
 • e-mail,
 • telefónne číslo, fax,
 • údaje súvisiace s používaním služieb a produktov spoločnosti Tempest, a.s. alebo s prejaveným záujmom o ne.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba.

Osobné údaje sú získavané zo zmlúv uzatvorených so zákazníkom, z údajov vyplnených na webovej stránke spoločnosti Tempest, a.s. a zo vzájomnej komunikácie so zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Súčasne sú osobné údaje získavané aj z údajov zverejnených na sociálnych sieťach ako sú napr. LinkedIn a Facebook.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Záznamy marketingových kampaní a aktivít sú spracúvané po celú dobu ich realizácie, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 3 rokov.

Osobné údaje zákazníkov, resp. potenciálnych zákazníkov sú spracúvané po celú dobu platnosti súhlasu poskytnutého dotknutou osobou, resp. pretrvávania oprávneného záujmu spoločnosti Tempest, a.s. na spracúvanie týchto osobných údajov. Osobné údaje sú bezodkladne zlikvidované po odvolaní súhlasu dotknutou osobou, pri prejavení akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s jej oslovovaním alebo v prípade ak sa preukáže, že spracúvané osobné údaje sú už neaktuálne.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Spoločnosť Tempest, a.s. spracúva osobné údaje výhradne na vlastné účely. Okrem toho využíva na spracúvanie osobných údajov službu MailChimp, ktorá slúži na spracovanie a zasielanie e-mailových správ k zákazníkom. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.

Osobné údaje môžu byť v závislosti od typu marketingovej aktivity spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • digitálne agentúry,
 • call centrá.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Za účelom využívania služby MailChimp, sa prenášajú osobné údaje aj do USA. Prevádzkovateľ služby, spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, sa zaviazala dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov v rámci tzv. Privacy Shield (bližšie informácie sú uvedené na www.privacyshield.gov), na základe čoho patrí medzi subjekty, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ služby MailChimp okrem toho aktualizoval svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Bližšie informácie o službe MailChimp sú uvedené na web stránke mailchimp.com.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S cieľom prispôsobiť marketingové aktivity priamo pre jednotlivé skupiny aktuálnych a potenciálnych zákazníkov a obmedzenia zasielania neadresných marketingových oznamov a dopytov, vyhodnocuje spoločnosť Tempest, a.s. informácie o dotknutých osobách. Profilovanie prebieha z hľadiska profesných sektorov (telko sektor, finančný sektor a pod.), v rámci ktorých daný zákazník pôsobí.

9. Spracovateľská činnosť: Obstarávanie tovarov a služieb

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Obstarávanie tovarov a služieb a zabezpečenie následných činností súvisiacich s plnením zazmluvnených záväzkov.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu, a to na zabezpečenie preverenia personálnej a technickej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb plniť zazmluvnené záväzky (osobné údaje zamestnancov zmluvných strán).

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 zmluvné strany a zástupcovia dodávateľa:

 • titul, meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo),
 • organizácia,
 • fakturačné údaje,
 • zmluvné údaje,
 • funkcia/pracovná pozícia,
 • údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
 • údaje o realizovaných projektoch,
 • podpis,

zamestnanci zmluvnej strany podieľajúci sa na procese plnenia:

 • meno a priezvisko,
 • pracovná pozícia / funkcia,
 • kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo).

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • zamestnávateľ dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu realizácie obstarávania tovarov a služieb a zabezpečovania činností súvisiacich s plnením zazmluvnených záväzkov, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 10 rokov.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • finančným úradom,
 • daňovým úradom,
 • kontrolným úradom.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

10. Spracovateľská činnosť: Poskytovanie služieb zákazníkom

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom a zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou ponúk a účasťou na výberových konaniach.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností/oprávnení:

 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§78, ods. 3).

Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu spoločnosti, a to na zabezpečenie preukázania personálnej a technickej spôsobilosti spoločnosti Tempest, a.s. alebo obchodného partnera plniť požiadavky zákazníkov.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti Tempest, a.s. a zamestnanci tretích strán:

 • titul, meno, priezvisko,
 • zamestnávateľ,
 • kontaktné údaje (e-mail adresa, tel.kontakt),
 • dátum narodenia,
 • profesijný životopis,
 • kompetencie (certifikáty, previerky a potvrdenia o absolvovaní školení a skúšok).

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • zamestnávateľ dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vypracovávania ponuky, počas trvania výberového konania a počas zabezpečovania činností súvisiacich s plnením služieb, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu:

 • ponuky a cenové kalkulácie 3 roky a následne sú zlikvidované,
 • podklady do verejného obstarávania 10 rokov a následne sú zlikvidované,
 • výstupy plnenia služieb 10 rokov a následne sú zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované a sprístupňované v rámci prípravy ponúk obchodným partnerom a v rámci výberových konaní potenciálnym zákazníkom a zákazníkom.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • finančným úradom,
 • daňovým úradom,
 • kontrolným úradom.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

11.Spracovateľská činnosť: Monitorovanie priestorov spoločnosti

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Monitorovanie verejne prístupných, vnútorných priestorov a technológií spoločnosti Tempest, a.s. kamerovým systémom za účelom ochrany majetku a bezpečnosti osôb.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Tempest, a.s., a to na zabezpečenie dokumentovania situácie v monitorovaných priestoroch pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku nehody alebo škodovej udalosti na majetku alebo zdraví osôb, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, prípadne iného incidentu v oblasti ochrany majetku a zdravia osôb a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch (napr. zamestnanci, návštevy):

 • obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy osôb.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané po dobu maximálne 30 dní od vzniku záznamu.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované orgánom činným v trestnom konaní, súdom a poskytovateľom právnych služieb - Advokáti.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

12.Spracovateľská činnosť: Správa, prevádzka a podpora systémov spoločnosti a systémov prevádzkovaných pre iné organizácie

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie správy, prevádzky a podpory pre systémy spoločnosti Tempest, a.s. a pre systémy prevádzkované pre iné organizácie, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory ich používateľom.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Tempest, a.s., a to na zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) údajov spracúvaných v systémoch spoločnosti a systémoch prevádzkovaných pre iné organizácie.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie prístupu do systémov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený výkon správy, prevádzky a podpory systémov.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti:

 • meno a priezvisko,
 • pracovisko,
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt),
 • pridelené prístupové práva,
 • pridelená IP adresa,
 • pridelené technické prostriedky,

 zamestnanci tretích strán:

 • meno a priezvisko,
 • pracovisko,
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt),
 • organizácia,
 • pridelené prístupové práva,
 • pridelená IP adresa,
 • pridelené technické prostriedky.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • zamestnávateľ dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu výkonu činnosti správy, prevádzky a podpory pre systémy, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov.

Záznamy z prevádzky systémov v elektronickej podobe (logy) sú uchovávané 2 roky od vytvorenia záznamu.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu infraštruktúrnych systémov a systémov pre riadenie prístupov, riešenia incidentov, monitorovanie prevádzky a zabezpečovanie podpory používateľom.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

13.    Spracovateľská činnosť: Preverovanie osôb pre styk s utajovanými skutočnosťami

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Vykonávanie bezpečnostných previerok I. stupňa na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia vyhradené, vyhodnocovanie čiastkových podkladových materiálov na vykonanie bezpečnostných previerok II. stupňa a vedenie evidencií o vzniku a zániku určenia osôb na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie požiadaviek zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti Tempest, a.s.:

 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • údaje uvedené v životopise,
 • údaje uvedené v žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky,
 • údaje uvedené vo výpise z registra trestov,
 • údaje uvedené v osobnom dotazníku osoby,
 • údaje uvedené v bezpečnostnom dotazníku osoby,
 • údaje uvedené vo vyhodnotení bezpečnostnej previerky,
 • údaje uvedené v súhlase s vykonaním bezpečnostnej previerky,

manžel/manželka zamestnanca spoločnosti Tempest, a.s. / druh a družka zamestnanca / deti zamestnancov / osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti:

 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • dátum narodenia.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu platnosti bezpečnostných previerok, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 3 rokov (bezpečnostné previerky I. stupňa ), resp.  1 roka (bezpečnostné previerky II. stupňa).

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sa nachádzajú na čiastkových podkladových materiálov na vykonanie bezpečnostných previerok II. stupňa sú poskytované na základe zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Národnému bezpečnostnému úradu.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

14.    Spracovateľská činnosť: Preverovanie dôveryhodnosti uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Posúdenie dôveryhodnosti uchádzačov o zamestnanie na RPP* a zamestnancov na RPP u ktorých je zvýšené korupčné riziko. V závislosti od zistených údajov, sú údaje využívané aj na identifikáciu možného rizika korupcie a prijatím opatrenia, ktorých cieľom je eliminovať identifikované riziká spojené s možnou korupciou.

*RPP – Riziková pracovná pozícia.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov počas výberového konania na RPP sú spracúvané na základe súhlasu.

Po prijatí uchádzača na RPP do pracovného pomeru a zamestnanca na RPP, sú osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti TEMPEST a.s., ktorým je zabezpečenie vysokej úrovne etického, transparentného, protikorupčného správania sa zamestnancov ako aj zabezpečenie dôkazného prostriedku na „vyvinenie“ v zmysle trestnoprávnej zodpovednosti spoločnosti.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

uchádzači o zamestnanie na rizikových pracovných pozíciách:

 • titul, meno a priezvisko
 • údaje uvedené v „Dotazník dôveryhodnosti uchádzačov“ 

zamestnanci na rizikových pracovných pozíciách:

 • titul, meno a priezvisko
 • riziková pracovná pozícia
 • druh a forma pôsobenia v inej spoločnosti
 • údaje obsiahnuté v „Matica majetkovej účasti – Hodnotenie osôb na korupčne rizikových pracovných pozíciách“

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 •  uchádzač o zamestnanie, zamestnanci
 •  web portál www.orsr.sk, www.finstat.sk, www.uvo.gov.sk, rpvs.gov.sk

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na RPP sú uchovávané iba po dobu ukončenia výberového konania a následne sú údaje o neprijatých uchádzačoch bezodkladne vymazané. V prípade prijatých uchádzačov na RPP a zamestnancov na RPP, sú údaje spracúvané po celú dobu pracovného pomeru a následne sú bezodkladne zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na RPP nie sú spracúvané inými príjemcami ako oprávnenými osobami spoločnosti Tempest, a.s..

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

15.    Spracovateľská činnosť: Organizovanie odborných a spoločenských akcií

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie organizovania a dokumentovania (foto/video) priebehu odborných a spoločenských akcií (ďalej len „podujatie“) v súvislosti s propagáciou činností spoločnosti TEMPEST, a.s., reprezentáciou a posilňovaním jej dobrého mena medzi zamestnancami, zákazníkmi a verejnosťou.

V závislosti od charakteru organizovaného podujatia sú údaje využívané aj na účel zabezpečenia poistenia účastníkov príslušného podujatia.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti TEMPEST, a.s. na zabezpečenie podpory rozvíjania podnikateľských aktivít spoločnosti a uchovávanie historických záznamov z uskutočnených podujatí.

Osobné údaje súčasne spracúvame v súlade s požiadavkami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách aj na základe súhlasu dotknutej osoby na jej oslovovanie v súvislosti s rozposielaním pozvánok na príslušné podujatia prostredníctvom elektronickej pošty alebo SMS správou, prípadne s využitím telefonického kontaktu. Tento súhlas je platný až do jeho odvolania dotknutou osobou.

V prípade podania námietky alebo vyjadrenia akéhokoľvek nesúhlasu s využívaním spracúvaných osobných údajov na uvedené účely, budú osobné údaje o dotknutej osobe vymazané z mailing listu spoločnosti Tempest, a.s. a teda nebudú informované o ďalších podujatiach organizovaných spoločnosťou Tempest, a.s.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zákazníci:

 • meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo,
 • fotografická podobizeň a prejavy osobnej povahy,
 • názov zamestnávateľa,
 • pracovná pozícia,
 • spätná väzba na priebeh príslušnej akcie,
 • údaje potrebné k poisteniu,

zamestnanci:

 • meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo,
 • fotografická podobizeň a prejavy osobnej povahy,
 • pracovná pozícia,

rodinní príslušníci zamestnanca:

 • meno a priezvisko, vek ak ide o dieťa (z dôvodu zabezpečenia vhodného občerstvenia a programu na podujatí),
 • fotografická podobizeň a prejavy osobnej povahy.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • dotknutá osoba,
 • rodinný príslušník dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po dobu konania odbornej alebo spoločenskej akcie, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov. Historické záznamy z uskutočnených podujatí sa uchovávané počas existencie spoločnosti Tempest a.s.

Kontaktné osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané po celú dobu platnosti súhlasu poskytnutého dotknutou osobou, resp. pretrvávania oprávneného záujmu spoločnosti Tempest, a.s. na spracúvanie týchto osobných údajov.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Reklamné agentúry a Eventové agentúry zabezpečujúce organizovanie a dokumentovanie (foto/video) priebehu príslušného podujatia a poisťovne zabezpečujúce poistenie účastníkov príslušného podujatia.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S cieľom prispôsobiť zameranie odborných a spoločenských akcií priamo pre jednotlivé skupiny účastníkov podujatia a obmedziť zasielanie pozvánok na podujatia o ktoré nie je záujem, vyhodnocuje spoločnosť Tempest, a.s. informácie o záujmových a odborných preferenciách dotknutých osôb. Profilovanie prebieha z hľadiska preferencie záujmu dotknutých osôb o jednotlivé odborné články, témy, technológie, služby, záujmové aktivity a pod.

16. Spracovateľská činnosť: Program individuálnej spoločenskej zodpovednosti TEMPEST S.O.S.

 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Posudzovanie žiadostí o zlepšenie životnej situácie a súvisiace poskytovanie vhodnej pomoci (napr. materiálnej, nemateriálnej, finančnej a pod.) v rámci „Programu individuálnej spoločenskej zodpovednosti TEMPEST S.O.S.“.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

V súvislosti s posudzovaním žiadostí o zlepšenie životnej situácie a zabezpečovaním vhodnej pomoci v rámci „Programu individuálnej spoločenskej zodpovednosti TEMPEST S.O.S.“ osobné údaje nevyžadujeme. Osobné údaje vyžadujeme iba na uzavretie zmluvného vzťahu.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

iniciátor pomoci/zamestnanec TEMPEST-u:

 • meno, priezvisko
 • pracovný email,
 • názov divízie na ktorej zamestnanec pracuje,
 • čo požaduje zamestnanec pre potencionálneho obdarovaného.

obdarovaný/adresát pomoci:

 • titul, meno, priezvisko,
 • vek obdarovaného,
 • pohlavie,
 • miesto trvalého bydliska,
 • opis situácie obdarovaného,
 • podklady potrebné na vyhodnotenie závažnosti životnej situácie a šance na zlepšenie,
 • forma pomoci a súvisiace informácie na zabezpečenie vhodnej pomoci.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

 • zamestnanci TEMPEST-u ako iniciátori pomoci pre potenciálneho obdarovaného/adresáta pomoci v rámci „Programu individuálnej spoločenskej zodpovednosti TEMPEST S.O.S.“,
 • priamo od Vás v prípade keď budete vybraný na zabezpečenie vhodnej pomoci v rámci „Programu individuálnej spoločenskej zodpovednosti TEMPEST S.O.S.“.

d. Doba uchovávania osobných údajov:

V prípade uzavretia zmluvy na zabezpečenie pomoci v rámci „Programu individuálnej spoločenskej zodpovednosti TEMPEST S.O.S.“ sú osobné údaje uchovávané 11 rokov od ukončenia jej realizovania.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia