sk

FINANCIE

Spoločnosť TEMPEST a.s. si na konto pripisuje ďalší úspešný hospodársky rok. Napriek narastajúcemu tlaku zo strany konkurencie a komplikovanej situácii v oblasti IT sa nám podarilo zvýšiť tržby za služby a minimalizovať pokles tržieb za tovar, a tým dosiahnuť plánovaný hospodársky výsledok, ktorý nielen v krátkodobom, ale aj v dlhodobom horizonte odzrkadľuje stabilné a pozitívne hospodárske ukazovatele našej spoločnosti. TEMPEST a.s. má ambície aj v nasledujúcom roku zotrvať v tomto kladnom smerovaní rozvoja spoločnosti a opäť tak potvrdiť poprednú pozíciu na technologickom trhu.

Dodatočné informácie 

V čase po skončení účtovného obdobia, za ktoré je vyhotovená výročná správa 2018, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018, alebo v tejto výročnej správe. Spoločnosť nevykonáva činnosti, ktoré by mali výrazným spôsobom negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, má rovnaké základné imanie ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť sa v aktuálnom roku zaoberala dvomi projektmi v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom prvého projektu bolo vytvorenie unikátneho softvérového produktu, ktorý umožní spracovanie, uloženie a vyhľadávanie konkrétneho digitalizovaného alebo e-born diela. Cieľom druhého projektu bolo vytvorenie unikátneho riešenia umožňujúceho výkon činností verejnej regulovanej služby s prepojením na európske štruktúry.


Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku je, že časť zisku 2018 sa rozdelí akcionárom a časť ostane nerozdelená. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí, má 100 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti VT Group, a. s., a 100 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti Tempest IT services, a. s. Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2018. Účtovná závierka za rok 2018 bola overená nezávislým audítorom. Názor audítora je nepodmienený, z čoho vyplýva, že účtovná závierka poskytuje k 31. decembru 2018 pravdivý a verný obraz finančnej situácie našej spoločnosti a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia