sk

Spoločnosti sa vďaka medziročnému zvýšeniu tržieb za tovar a minimálnemu poklesu tržieb za služby podarilo udržať dlhodobý trend tvorby pozitívneho hospodárskeho výsledku. 

TEMPEST a. s., aj napriek predpokladanej zložitejšej situácii v oblasti IT má v pláne dosiahnuť aj v roku 2018 hospodársky výsledok nadväzujúci na dlhodobé trendy vývoja spoločnosti a potvrdenie jeho poprednej pozície na trhu IT.

Dodatočné informácie 

V čase po skončení účtovného obdobia, za ktoré je výročná správa 2017 vyhotovená, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, má rovnaké základné imanie ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť sa v aktuálnom roku zaoberala dvomi projektami v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom prvého projektu bolo vytvorenie unikátneho riešenia, ktoré umožňuje zber, archiváciu a katalogizáciu webového obsahu a eborn dokumentov. Cieľom druhého projektu bol výskum a vývoj originálneho riešenia správy registratúry s integráciou, ktorá v plnej miere vyhovuje predpísaným pravidlám pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. Valné zhromaždenie rozhodlo, že časť zisku za rok 2017 sa rozdelí akcionárom a zvyšná časť zisku ostatne neprerozdelená. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí, má 100 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti VT Group, a. s., a 100 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti Tempest IT services, a. s. Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2017. Účtovná závierka za rok 2017 bola overená nezávislým audítorom. Názor audítora je nepodmienený, z čoho vyplýva, že účtovná závierka poskytuje k 31. decembru 2017 pravdivý a verný obraz finančnej situácie našej spoločnosti a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.

Trendy - výročná správa TEMPEST 2017

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia