sk

Spoločnosť si zachovala tržby z predaja služieb v porovnaní s minulým obdobím na približne rovnakej úrovni. Pri výraznom poklese obratu z predaného tovaru priniesli tržby za služby vyššiu pridanú hodnotu, čo znamenalo, že zisk za rok 2016 je porovnateľný s predchádzajúcimi obdobiami. 

TEMPEST, a. s., aj v nasledujúcom období predpokladá zachovanie pozitívneho trendu pri všetkých svojich hlavných hospodárskych ukazovateľoch. Má v pláne dosiahnuť porovnateľný obrat ako v roku 2016, čo je z veľ kej časti zabezpečené už podpísanými kontraktmi aj na rok 2017, a zároveň chce spoločnosť dosiahnuť stanovený plán aj získavaním nových zákaziek tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Dodatočné informácie 

V čase po skončení účtovného obdobia, za ktoré je výročná správa 2016 vyhotovená, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, má rovnaké základné imanie ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Valné zhromaždenie rozhodlo, že celý zisk spoločnosti za rok 2016 sa rozdelí akcionárom. TEMPEST, a. s., nemá organizačnú zložku v zahraničí, má 100 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti VT Group, a. s., a 100 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti Tempest IT services, a. s. Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2016. Účtovná závierka za rok 2016 bola overená nezávislým audítorom. Názor audítora je nepodmienený, z čoho vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie našej spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.

Trendy - výročná správa TEMPEST 2016

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia