sk

Uvedomujeme si, že ochrana podnikania, investícií a informácií je jednou z kľúčových priorít organizácií.

TEMPEST preto poskytuje komplexné riešenia pre oblasť sieťovej, aplikačnej, analytickej i objektovej bezpečnosti. 

Služby

 • zabezpečenie počítačových sietí pomocou firewall systémov
 • systémy detekcie a prevencie prienikov (IDS / IPS)
 • antivírusovú, antispamovú, resp. AntiX ochranu na úrovni internetových brán
 • ochranu webových stránok a portálov
 • systémy vyhľadávania zraniteľností (vulnerability assessment)
 • penetračné testovanie
 • bezpečnostný monitoring (SIEM)

Zabezpečenie ochrany dát

 • WEB / Data security
 • ochrana pred únikom informácií (DLP)
 • bezpečnosť pracovných staníc (EndPoint Security)
 • bezpečnosť mobilných zariadení (Mobile Device Management)

Správu používateľov a riadenie prístupových práv

 • riadenie identít (IDM), riadenie privilegovaných identít (PIM)
 • nástroje podporujúce IDM
 • riadenie prístupov (AM)
 • single sign on

Silnú autentifikáciu

 • autentifikačné servery
 • autentifikačné zariadenia a ich manažment (smartcards, USB tokeny, Soft tokeny, OTP)

Bezpečnostnú infraštruktúru

 • PKI, elektronický podpis (EP), zaručený elektronický podpis (ZEP)
 • hardvérové bezpečnostné moduly (HSM)

Security assessment

 • posudzovanie bezpečnosti webových aplikácií
 • správu bezpečnostných politík, postupov, konfigurácií a riadenie rizík (GRCM)
 • zabezpečenie kontroly integrity
 • audit bezpečnostných vlastností aplikácií
 • audit privilegovaných prístupov

Uvedené oblasti dopĺňa poskytovanie nasledovných služieb

 • zabezpečenie súladu s legislatívou, normami a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti
 • tvorba bezpečnostných politík a ostatnej bezpečnostnej dokumentácie
 • vypracovávanie bezpečnostných projektov a analýz rizík
 • audity v oblasti informačnej bezpečnosti
 • riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP / BCP)
 • zabezpečenie ochrany osobných údajov
 • zabezpečenie súladu s požiadavkami štandardov pre informačné systémy verejnej správy
 • outsourcing v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti
 • školenie a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti
 • audit bezpečnostných vlastností aplikácií
 • audit privilegovaných prístupov

Fyzická a objektová bezpečnosť

Poskytujeme komplexné riešenia vychádzajúce z posúdenia rizík a potrieb zákazníkov. Od návrhu, cez projektovanie, realizáciu i servis bezpečnostných a protipožiarnych systémov až po ich integráciu s informačnými systémami a bežnou IT infraštruktúrou. Navrhujeme aj organizačné opatrenia a koncepcie strategického rozvoja. TEMPEST má dlhoročné skúsenosti s tradičnými IT a dokáže svety fyzickej a informačnej bezpečnosti prepojiť. Viac o riešeniach z tejto obasti sa dozviete tu.

IT bezpečnosť

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia