sk

Pre spoločnosť TEMPEST a.s. je veľmi dôležité zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Súčasne spoločnosť TEMPEST a.s. vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov tieto otázky môžete adresovať na zodpovednú osobu spoločnosti TEMPEST a.s. (kontakt je uvedený nižšie).

Časť I - Základné informácie o prevádzkovateľovi

1. Prevádzkovateľ:

TEMPEST a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

IČO: 31326650
Tel: +421 (2) 502 67 111
Fax: +421 (2) 502 67 100
e-mail: info@tempest.sk

2. Zodpovedná osoba:

tel. kontakt: +421 (2) 502 67 713
e-mail: dpo@tempest.sk
poštová adresa: TEMPEST a.s., Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“)

3. Poučenie o právach dotknutej osoby:

a.) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b.) Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c.) Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d.) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e.) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f.) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g.) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h.) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220 
tel. č.: +421 (2) 323 13 220 
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v bode 3 si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 (2) 502 67 713, poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@tempest.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa TEMPEST a.s., Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“).

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, môžeme v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

 

Časť II - Informácie o spracovateľských činnostiach

1. Spracovateľská činnosť : Vedenie personálnej a mzdovej agendy – Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Plnenie povinností zamestnávateľa pri výbere zamestnancov a následných povinností súvisiacich s uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je súčasne zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie povinností zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a vo vybraných prípadoch na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov uchádzačov na účel ich uchovávania pre prípad ich oslovenia v budúcnosti, budú všetky zaslané osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidované.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

uchádzači o zamestnanie:

- titul, meno, priezvisko,
- kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail),
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- motivačný list,
- dosiahnuté vzdelanie,
- priebeh predchádzajúcich zamestnaní,
- životopis,

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

- uchádzači o zamestnanie,
- personálne agentúry,
- web portál www.profesia.sk.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú uchovávané iba po dobu ukončenia výberového konania a následne sú údaje o neprijatých uchádzačoch bezodkladne vymazané. V prípade získania súhlasu od uchádzačov so spracúvaním osobných údajov za účelom ich oslovenia v budúcnosti, sú osobné údaje spracúvané 2 roky od uskutočnenia výberového konania a následne zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú spracúvané inými príjemcami ako oprávnenými osobami spoločnosti TEMPEST a.s.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organiRizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

2. Spracovateľská činnosť : Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich spoločnosti TEMPEST a.s. zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie požiadaviek zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

osoba, ktorá podala podnet:

- titul, meno, priezvisko,
- adresa bydliska,
- predmet podnetu,
- dátum doručenia podnetu,
- výsledok preverenia podnetu,
- dátum skončenia preverenia podnetu.

Údaje o páchateľoch alebo iných fyzických osobách, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa:

- meno a priezvisko, adresa,
- ďalšie údaje týkajúce sa osôb uvedených v podnete a údaje relevantné k danému podnetu.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

- osoba, ktorá podala podnet.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 3 rokov od vybavenia podnetu a následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

- inšpektorátom práce,
- súdom,
- orgánom činným v trestnom konaní.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

3. Spracovateľská činnosť : Vedenie účtovnej agendy

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a plnenia zmlúv, ako aj vyúčtovania miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
- zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník,
- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zmluvné strany a zamestnanci spoločnosti TEMPEST, a.s.:

- titul, meno, priezvisko,
- adresa trvalého bydliska (pre právnické osoby adresa sídla spoločnosti),
- názov organizácie (iba pre právnické osoby),
- kontaktné údaje,
- fakturačné údaje,
- dátum narodenia (pre právnické osoby IČO).

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

- dotknutá osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

- spoločnosť zabezpečujúca spracovania mzdovej a účtovnej agendy,
- účtovné audítorské spoločnosti zabezpečujúce účtovné audity v zmysle osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

- finančným úradom
- daňovým úradom,
- kontrolným úradom.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

4. Spracovateľská činnosť : Riadenie prístupu do priestorov spoločnosti Tempest

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Identifikácia osôb pri ich jednorazovom a opakovanom vstupe do priestorov spoločnosti TEMPEST, a.s., identifikácia osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch a riadenie prístupu do priestorov a v rámci priestorov spoločnosti TEMPEST, a.s.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje zamestnancov spoločnosti TEMPEST, a.s., tretích strán a návštev sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti TEMPEST, a.s. ako prevádzkovateľa, a to na zabezpečenie riadeného vstupu do priestorov a tým zabezpečenie ochrany majetku, ako aj osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti.

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov spoločnosti TEMPEST, a.s. je aj zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na plnenie požiadaviek zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť TEMPEST, a.s. spracúva osobné údaje zamestnancov tretích strán aj v súlade s požiadavkami zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (§78, ods. 3).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie vstupu do priestorov spoločnosti TEMPEST, a.s. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený vstup do priestorov spoločnosti TEMPEST, a.s.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti TEMPEST, a.s. a tretích strán:

- meno, priezvisko,
- ID (elektronický systémový identifikátor zamestnanca),
- výrobné číslo karty (identifikátor karty),
- pridelené prístupy,

návštevy:

- meno, priezvisko,
- dátum návštevy,
- podpis.

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

- dotknutá osoba,
- zamestnávatelia dotknutých osôb.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu platnosti vstupov do priestorov spoločnosti TEMPEST, a.s., následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sú uchovávané po dobu 5 rokov, následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované orgánom činným v trestnom konaní.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

5.    Spracovateľská činnosť: Monitorovanie priestorov spoločnosti

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Monitorovanie verejne prístupných, vnútorných priestorov a technológií spoločnosti TEMPEST, a.s. kamerovým systémom za účelom ochrany majetku a bezpečnosti osôb.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti TEMPEST, a.s., a to na zabezpečenie dokumentovania situácie v monitorovaných priestoroch pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku nehody alebo škodovej udalosti na majetku alebo zdraví osôb, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, prípadne iného incidentu v oblasti ochrany majetku a zdravia osôb a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch:

- obrazové podobizne osôb.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

- dotknutá osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané po dobu maximálne 30 dní od vzniku záznamu.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované orgánom činným v trestnom konaní.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

6. Spracovateľská činnosť : Riadenie vzťahov so zákazníkmi 

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Informovanie existujúcich a potenciálnych zákazníkov o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, ďalej za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít spoločnosti TEMPEST, a.s., a to najmä formou:

- zasielania newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy prostredníctvom elektronickej pošty,
- zasielania listinných správ, ponúk a informácií,
- kontaktovania prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty s ponukami, s informáciami a s otázkami,
- organizovania súťaží.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti TEMPEST, a.s., a to na zabezpečenie starostlivosti o svojich zákazníkov, na poskytovanie produktov a služieb, ich skvalitňovanie a rozvíjanie ďalších obchodných aktivít. V prípade podania námietky, alebo vyjadrenia akéhokoľvek iného nesúhlasu s využívaním spracúvaných osobných údajov na uvedené účely, sú dotknuté osoby vymazané z mailing listu spoločnosti TEMPEST, a.s.

Osobné údaje súčasne spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby na jej oslovovanie v súvislosti s poskytovaním informácií o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou TEMPEST a.s., a to formou telefónu, elektronickej pošty a SMS-správ. Súhlas je poskytovaný po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, nebudú dotknuté osoby zaradené do mailing listu spoločnosti TEMPEST a.s. a teda nebudú informované o produktoch a službách spoločnosti TEMPEST, a.s., o prebiehajúcich akciách a novinkách a nebudú zaraďovaní do prebiehajúcich súťaží.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zákazníci a potenciálni zákazníci:

- titul, meno a priezvisko,
- zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa,
- e-mail,
- telefónne číslo, fax,
- údaje súvisiace s používaním služieb a produktov spoločnosti TEMPEST, a.s. alebo s prejaveným záujmom o ne.

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

- dotknutá osoba.

Osobné údaje sú získavané zo zmlúv uzatvorených so zákazníkom, z údajov vyplnených na webovej stránke spoločnosti TEMPEST, a.s. a zo vzájomnej komunikácii so zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Súčasne sú osobné údaje získavané aj z údajov zverejnených na sociálnych sieťach ako sú napr. LinkedIn a Facebook.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Záznamy marketingových kampaní a aktivít sú spracúvané po celú dobu ich realizácie, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 3 rokov.

Osobné údaje zákazníkov, resp. potenciálnych zákazníkov sú spracúvané po celú dobu platnosti súhlasu poskytnutého dotknutou osobou, resp. pretrvávania oprávneného záujmu spoločnosti TEMPEST a.s. na spracúvanie týchto osobných údajov. Osobné údaje sú bezodkladne zlikvidované po odvolaní súhlasu dotknutou osobou, pri prejavení akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s jej oslovovaním alebo v prípade ak sa preukáže, že spracúvané osobné údaje sú už neaktuálne.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Spoločnosť TEMPEST, a.s. spracúva osobné údaje výhradne na vlastné účely. Okrem toho využíva na spracúvanie osobných údajov službu MailChimp, ktorá slúži na spracovanie a zasielanie e-mailových správ k zákazníkom. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.

Osobné údaje môžu byť v závislosti od typu marketingovej aktivity spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

- agentúry,
- call centrá.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Za účelom využívania služby MailChimp, sa prenášajú osobné údaje aj do USA. Prevádzkovateľ služby, spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, sa zaviazala dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov v rámci tzv. Privacy Shield (bližšie informácie sú uvedené na www.privacyshield.gov), na základe čoho patrí medzi subjekty, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ služby MailChimp okrem toho aktualizoval svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Bližšie informácie o službe MailChimp sú uvedené na web stránke mailchimp.com.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S cieľom prispôsobiť marketingové aktivity priamo pre jednotlivé skupiny aktuálnych a potenciálnych zákazníkov a obmedzenia zasielania neadresných marketingových oznamov a dopytov, vyhodnocuje spoločnosť TEMPEST a.s. informácie o dotknutých osobách. Profilovanie prebieha z hľadiska profesných sektorov (telko sektor, finančný sektor a pod.), v rámci ktorých daný zákazník pôsobí.

h.) Plné znenie súhlasu:

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť TEMPEST a.s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii O spoločnosti / právne informácie.

 

7. Spracovateľská činnosť : Obstarávanie tovarov a služieb

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Obstarávanie tovarov a služieb a zabezpečenie následných činností súvisiacich s plnením zazmluvnených služieb.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu, a to na zabezpečenie preverenia personálnej a technickej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb.

Spoločnosť TEMPEST, a.s. spracúva osobné údaje zamestnancov zmluvných strán v súvislosti s plnením zazmluvnených služieb aj v súlade s požiadavkami zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (§78, ods. 3).

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zmluvné strany a zástupcovia dodávateľa:

- titul, meno a priezvisko,
- kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo),
- organizácia,
- fakturačné údaje,
- zmluvné údaje,
- funkcia/pracovná pozícia,
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
- údaje o realizovaných projektoch,
- podpis,

zamestnanci zmluvnej strany podieľajúci sa na procese plnenia:

- meno a priezvisko,
- pracovná pozícia/ funkcia,
- kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo).

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

- dotknutá osoba,
- zamestnávateľ dotknutej osoby.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu realizácie obstarávania tovarov a služieb a zabezpečovania činností súvisiacich s plnením služieb, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 10 rokov.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

- finančným úradom,
- daňovým úradom,
- kontrolným úradom.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

8. Spracovateľská činnosť : Poskytovanie služieb zákazníkom

 

a.) Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom a zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou ponúk a účasťou na výberových konaniach.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§78, ods. 3).

Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu spoločnosti, a to na zabezpečenie preukázania personálnej a technickej spôsobilosti spoločnosti TEMPEST, a.s. alebo obchodného partnera plniť požiadavky zákazníkov.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti TEMPEST, a.s. a zamestnanci tretích strán:

- titul, meno, priezvisko,
- zamestnávateľ,
- kontaktné údaje (e-mail adresa, tel. kontakt),
- dátum narodenia,
- profesijný životopis,
- kompetencie (certifikáty, previerky a potvrdenia o absolvovaní školení a skúšok).

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

- dotknutá osoba,
- zamestnávateľ dotknutej osoby.

d.) Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vypracovávania ponuky, počas trvania výberového konania a počas zabezpečovania činností súvisiacich s plnením služieb, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po nasledovnú dobu:

- ponuky a cenové kalkulácie 3 roky a následne sú zlikvidované,
- podklady do verejného obstarávania 10 rokov a následne sú zlikvidované,
- výstupy plnenia služieb 10 rokov a následne sú zlikvidované.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované a sprístupňované v rámci prípravy ponúk obchodným partnerom a v rámci výberových konaní potenciálnym zákazníkom a zákazníkom.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

- finančným úradom,
- daňovým úradom,
- kontrolným úradom.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia