sk

Centrálna archivačná platforma (CAP) je riešenie komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania, spracovania, ochrany a využitia akéhokoľvek digitálneho obsahu. Umožňuje záznam, zbieranie, archivovanie a ochranu dát, s možnosťou realizácie webharvestingu a webarchivingu.

Riešenie CAP zároveň dokáže vytvoriť bázu pre systematickú podporu digitalizácie akéhokoľvek obsahu. Hlavným prínosom CAP je okrem dlhodobého uchovania dát aj inštitucionalizácia digitálneho archívu spĺňajúceho medzinárodné normy a štandardy v oblasti. Súčasťou zriadenia dlhodobej centrálnej archivačnej platformy je preto aj komplexné know-how v podobe definovania legislatívneho, procesného a metodického rámca pre dlhodobé uchovanie obsahu, jeho sprístupnenie a spracovanie.

Centrálna archivačná platforma (pdf, 153 KB)

Benefity

  • dlhodobé uchovanie a ochrana dát
  • vysoká miera bezpečnosti
  • definovanie legislatívneho, procesného a metodického rámca spracovania obsahu
  • kompatibilita s medzinárodnými normami a štandardmi
  • modularita, škálovateľnosť, robustnosť a rozšíriteľnosť

Služby CAP

CAP dokáže poskytovať dlhodobé archivačné služby digitálneho obsahu v zmysle medzinárodného štandardu Open Archival Information System (OAIS). Hlavnou úlohou takéhoto dlhodobého archívu nie je len bezpečné uchovanie dát, ale najmä zachovanie ich čitateľnosti a zrozumiteľnosti. CAP sa preto sústreďuje na sledovanie životného cyklu uložených formátov, ich konverziu alebo emuláciu, a zároveň na bitovú ochranu.

Súčasťou riešenia CAP je aj podpora v rámci výberu a identifikácie formátov vhodných na archiváciu, zabezpečenie legislatívnej podpory pre uchovanie dát a variability pri výbere dát. S účasťou archívov je ochrana duševného vlastníctva v zmysle platnej legislatívy a bezpečnosť samotných uložených objektov.

Logistika
Dáta je možné doručiť cez internet alebo s použitím špecializovaného logistického systému, ktorý môže byť súčasťou riešenia CAP. Zásielka tohto typu zaručuje vhodné podmienky prostredia pre prepravované nosiče, správnu manipuláciu a ochranu nosičov. Logistika dokáže pracovať s akýmkoľvek typom dátových nosičov od magnetických pások až po optické médiá a ponúka vhodné balenia či riadne označenie nosičov.

Bezpečnosť
Akákoľvek online komunikácia externých subjektov je chránená šifrovaním a všetky citlivé operácie sú chránené dvojfaktorovým overením identity. Riešenie CAP implementuje tiež silné mechanizmy na podpis digitálneho obsahu a zaručuje tak vysokú konzistentnosť a autenticitu dát.

Redundancia
CAP umožňuje v prípade potreby a v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v niekoľkých geograficky oddelených lokalitách. Tieto lokality sú vybavené príslušným hardvérom i softvérom a prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí sú vzájomne prepojené. S účasťou CAP môže byť tiež pasívny sklad pamäťových médií.

Každý jeden údaj v archíve môže byť uložený na viacerých samostatných nosičoch, ktoré sú uložené na niekoľkých geograficky odlišných miestach. Vybrané z lokalít predstavujú živé systémy, ktoré sú schopné naplniť požiadavky komunity kladené na služby. Ďalšie lokality slúžia ako bezpečný trezor na dlhodobú ochranu nosičov.

Ochrana dát
Okrem niekoľkonásobnej redundancie dát na fyzickej úrovni implementuje CAP najmodernejšie princípy logickej ochrany dát s cieľom zaručiť dlhodobé zachovanie dát z hľadiska dostupnosti, kvality a spoľahlivosti. Prispôsobiteľné vstupné procesy založené na plug-in architektúre umožňujú rozšíriteľnosť a budúcu bezpečnú využiteľnosť. Rovnaké princípy sa používajú pri periodických LTP procesoch, riadení formátov, plánovaní ochrany a hodnotení rizík.

Riadenie životného cyklu formátov
Moderné nástroje riadenia pre riešenia plánovania ochrany ponúkajú vlastný systém riadenia formátov dát. Tento systém zbiera informácie o formátoch spracovaných v archívoch z rôznych zdrojov a externých databáz a takisto umožňuje manuálne vyhodnotenie a spracovanie formátov, obzvlášť tých, ktoré sú nové alebo nie všeobecne známe. To umožňuje riadenie celého životného cyklu formátu od plánovacej fázy až po koniec životného cyklu a konverziu formátov.

Škálovaťeľnosť a spoľahlivosť
Škálovateľnosť CAP je neobmedzená. Platformu je možné vybudovať ako single-server ale aj ako robustné geo-cluster riešenie, ktoré môže obsahovať niekoľko dokumentov, ale aj celé petabajty dát.

Najmodernejšie technológie
Riešenie CAP je vybudované na najmodernejších technológiách s použitím všetkých moderných princípov a architektúry, ktoré sa používajú pri veľkom spracovaní dát. H lavným zámerom tohto prístupu je zabezpečiť budúce riešenie, ktoré dokáže naplniť ďalšie potreby rastu, rozširovania a modernizácie. H lavná architektúra zároveň zaručuje modularitu, škálovateľnosť, robustnosť a rozšíriteľnosť celého riešenia.

Otvorený systém
Riešenie CAP je vybudované ako otvorený systém pre potreby ďalšieho rozširovania v budúcnosti. Je nezávislý od výrobcov hardvéru či softvéru a kombinuje open-source a enterprise nástroje.

Z čoho sa skladá riešenie centrálnej archivačnej platformy?

Centrálna archivačná platforma

Prečo TEMPEST?

TEMPEST má dlhodobé skúsenosti s budovaním riešení najväčších dátových archívov na Slovensku. Toto riešenie je platformovo nezávislé a plne prispôsobiteľné (plug-in systém) a je pripravené fungovať na service-oriented architektúre (SOA). CAP je tiež pripravená na certifikáciu ISO 16363 (OAIS) a spĺňa bezpečnostné požiadavky a princípy, ktoré sú definované radou noriem ISO 27000.


Centrálny dátový archív pre Univerzitnú knižnicu v BratislaveCentrálnu archivačnú platformu sme využili pri budovaní celonárodného digitálneho archívu pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Prečítajte si viac o riešení.

Pozrite si krátke video o digitalizácií

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia