sk
Ako vieme pomôcť?

 

Povinná aktivácia elektronických schránok na portáli slovensko.sk pre právnické osoby - riešenie eOffice

Výhody riešenia eOffice:

 • jednoduché, bezpečné a rýchlo implementovateľné riešenie,
 • plná integrácia s elektronickými schránkami na ÚPVS (slovensko.sk),
 • riadenie životného cyklu dokumentov,
 • archivácia dokumentov v súlade s legislatívou,
 • certifikované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Voliteľné oblasti, ktoré TEMPEST eOffice pokrýva:

 • spracovanie registratúrnych záznamov,
 • digitalizácia dokumentov,
 • distribúcia záznamov naprieč spoločnosťou a riadenie lehôt,
 • automatická komunikácia s ÚPVS (slovensko.sk),
 • elektronické podpisovanie a časové známky,
 • riadenie náhľadov a výpožičiek dokumentov,
 • uchovávanie a archivácia dokumentov.

Vybraté referencie

Slovenská sporiteľňa, a.s., Národná banka Slovenska, Paniatkový úrad SR, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Základné informácie

Právnické osoby, ktoré majú aktivovanú svoju elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk sú po 1. auguste 2016 povinné komunikovať s orgánmi verejnej moci cez túto schránku. To isté platí, ak si svoju elektronickú schránku sami aktivujú po tomto termíne (aktiváciou schránky sa rozumie prvé prihlásenie). V prípade, že tak právnická osoba neurobí, štát jej elektronickú schránku aktivuje na doručovanie automaticky 1. januára 2017 (termín povinnosti aktivácie sa na základe novely zákona o e-Governmente posúva na 30. jún 2017). Povinná komunikácia prostredníctvom elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Prečo, ako a koho sa elektronické schránky týkajú?

Elektronická schránka umožní elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ale platí to aj opačne. Všetky úrady verejnej moci a právnické osoby s majetkovým podielom štátu sú povinné akceptovať korešpondenciu prostredníctvom týchto schránok za rovnakých pravidiel ako pri bežnej pošte. V praxi to znamená, že od 1. augusta môžu byť do aktivovaných elektronických schránok právnických osôb doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Najneskôr od 1. marca 2017 budú môcť právnické a fyzické osoby zasielať dokumenty orgánom verejnej moci v elektronickej podobe. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok, akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Občiansky preukaz s čipom a BOK-om je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah.

Kedy je schránka aktívna?

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek je aktivovaná podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr:

 • prvý prístup oprávnenej osoby po 1. auguste 2016,
 • 1. január 2017 (termín povinnosti aktivácie sa na základe novely zákona o e-Governmente posúva na 30. jún 2017).

Elektronické schránky sa týkajú aj miest a obcí, prečítajte si k téme viac na tempest.sk/schranky-mesta.

Dôležité termíny:

 • aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby - od 1. augusta 2016,
 • automatická aktivácia na doručovanie bez zásahu osoby oprávnenej vstupovať do elektronickej schránky 1. januára 2017 (termín povinnosti aktivácie sa na základe novely zákona o e-Governmente posúva na 30. jún 2017),
 • orgány verejnej moci musia pristúpiť na výmenu informácií cez el. schránky najneskôr do 1. marca 2017.

Príslušná legislatíva:

 • zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť v novembri 2013,
 • novela 130/2015 Z. z. zo 6. mája 2015 zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. 
 • metodické usmernenie k postupu pri aktivácii

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia